O historii a současnosti požární ochrany v osadě Babice,

okres Havlíčkův Brod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                                  

 

Vážení přátelé,

jestliže u  příležitosti stoletého jubilea vydáváme tuto stručnou historii požární ochrany v Babicích, činíme tak proto, abychom veřejnost, rodáky obce a ostatní přátele informovali o této prospěšné činnosti a aby se stala trvalou vzpomínkou na uplynulá léta pro nás i další mladší generaci.

 

  

 Kronika sboru ani kronika obce se nezachovala. Nové zpracování do roku 1994 provedl Zdeněk Drahozal, učitel, člen výboru Sboru požární ochrany v Babicích. Při zpracování bylo použito zápisů ze staré pokladní knihy a vyprávění dlouholetých členů. Posledních deset let zpracoval Zdeněk Míchal.

 

 

 Historie obce a okolí

 

 

    Posázaví bylo již v 10. století dost hustě osídleno. Vydávají o tom svědectví archeologické nálezy, slovanská hradiště, četné románské kostely a kostelíky i letopisy starých kronikářů. Středověkého původu jsou zdejší vsi, městečka, města i četné hrady na skalních ostrozích, u hradů přes Sázavu či v místech, kudy procházely obchodní cesty. Zachovalých hradů zůstalo až do dneška pramálo, většina v rozvalinách. Po celém toku řeky, která dala jméno tomuto kraji, se střídá zeleň lesů a luk s menšími či většími poli, která jsou zdrojem obživy zdejších lidí.

 

     Od Havlíčkova Brodu řeka nemění svůj ráz, klidné vody unáší mírný proud k Okrouhlici. Je to posázavská obec jako mnoho jiných, s barokním zámečkem, ve kterém byla malírna porcelánu do roku 2002. Okrouhlice je místem, kde tvořil národní umělec Jan Zrzavý (1890-1977). Okrouhlicí prochází dálková posázavská stezka, která míří na hrad Lipnici nad Sázavou. V blízkém okolí Okrouhlice leží malé vesnice Vadín, Olešnice, Babice, Nová Ves. Babice se rozprostírají v těsné blízkosti řeky, na jejím levém břehu. Posázaví má dostatek lesů a v celé oblasti se láme kámen, hlavně žula. Proto se zde stavěly domy kamenné, později zděné. Za zmínku stojí malebná náves v Olešnici se zděnými selskými staveními.

 

    V obci Babice je význačnější památkou kaplička, která stojí ve středu obce a spolu s památníkem padlým ve válce 1914-1918 tvoří hezké zákoutí. Naproti kapličce byla postavena moderní prodejna Jednoty (1978).Tato prodejna byla prodána Jednotou a v roce 1999 zde byla zřízena brusírna skla. Z celkového vzhledu obce je patrné, že se změnil i život zdejších lidí. Velmi se změnila kultura  bydlení. Na soukromou výstavbu a přestavbu byly poskytovány stabilizační nenávratné půjčky. Na zvýšení životní úrovně mělo velký vliv založení Jednotného zemědělského družstva Posázaví se sídlem v Okrouhlici. Soustřeďuje obce Vadín, Horní Chlístov, Dolní Chlístov, Babice, Olešnice, Perknov, Nová Ves, Veselý Žďár. Život a způsob práce v družstvu se od jeho zrodu k nepoznání změnil. Mnoho lidské práce a dřiny nahrazují stroje, které zajišťují rozšiřující se moderní velkovýrobu. K nepoznání se proti dřívějšku změnila i krajina. Odvodněné louky a pole umožnily sloučení ploch do velkých celků. Na tyto úpravy jsou vynakládány mnohamiliónové částky. Postupně jsou budovány nové hospodářské objekty. Porovnáme-li výsledky práce, musíme konstatovat, že za pomoci nových odrůd obilovin a brambor, nových plemen zvířat, za pomoci mechanizace, chemizace a hlavně dobré práce družstevníků se produkce stále zvyšuje.

    K významným akcím v obci patří výstavba prodejny Jednota (1978), kanalizace, budova kulturního domu s pohostinstvím (1972). Až do této doby se nakupovalo v nevyhovujících prostorách „V židovně“, a potom „u Paštiků“. Hrozilo uzavření a do obce měla dojíždět pojízdná prodejna. Přičiněním členů ČSPO a všech občanů byla postavena prodejna nová. Na všech těchto akcích bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin.

 

     Lidé se od nepaměti snažili bránit výsledky své usilovné práce. Věděli, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto přísloví platilo od pradávna a platí stále. V dřívějších dobách, kdy zejména většina hospodářských stavení byla ze dřeva, dosahovaly požáry velkých rozměrů. Mnohdy celé vesnice, ale i města lehla popelem. Proto zejména zámožnější vrstvy měly zájem o ochranu svého majetku. Zámožnější občané si byli vědomi, že v případě požáru by museli za zásah platit a pomoc při záchraně jejich majetku by nebyla tak účinná, proto souhlasili a podporovali zakládání hasičských sborů.

 

     Všechny zakládající dokumenty jsou prodchnuty ideou společné práce pro dobro a prospěch spolku, velkým smyslem pro povinnost, požadavkem vysoké připravenosti a starostlivou pečlivostí o tehdy ještě primitivní techniku. Členové požárních sborů zasahovali i při jiných živelních pohromách. Živelní pohromy a požáry ohrožovaly majetek a životy lidí. Redakce Cesty  Vysočiny uveřejnila dne 19.2.1964  tuto zprávu: Před 250 lety (r.1714) bylo město Havlíčkův Brod stiženo velkou povodní. Velký příval vod potrhal mnoho rybníků na žďárském a polenském panství. Velká voda strhla v noci most. Ve městě bylo podemleto a zbořeno 60 domů. Obyvatelstvo se v největším chvatu snažilo zachránit buď útěkem na náměstí nebo vylézalo na půdy a když voda dosahovala až tam, vylézali na střechy. Zahynulo 80 lidí.

 

     Byly zničeny také zahrady a louky pod hradbami. Lidé, kteří vynášeli ze sklepů a domů bahno, nemohli zůstat uvnitř pro velký zápach. Všude byl smutek, nářek a pláč.

 

     Povodní byly toho roku postiženy i další vesnice i města. V Babicích se utopilo 42 lidí, ve Světlé 73 lidí, v Ledči n.S. 20 atd. Ačkoliv se od té doby Sázava vícekráte rozvodnila, nikdy nezpůsobila tolik škod jako v roce 1714.

 

--------------------------------------------------------

 

 

 

  Sbor dobrovolných hasičů v Babicích byl založen 24.ledna 1904 na ustavující valné schůzi zapsáním protokolu, který se dochoval ve staré pokladní knize. Tehdejší Sbor dobrovolných hasičů v Babicích zvolil výbor v tomto složení: 

předseda            :       Jan Farkač

velitel                 :       Josef Dolejší

podvelitel           :       Jan Šimek č. 32

dozorce náčiní     :       Jan Dolejší č. 26

jednatel              :       Jan Šimek ml. č. 11

pokladník           :       Josef Šimek  č. 29

 

Z přispívajících členů byli do výboru zvoleni:

                                         Jan Doležal č. 25 a Josef Kubát č. 2

Dále byli z činných členů zvoleni do výboru:

                                          Matěj Milichovský č.13 a Jan Dlouhý č. 16

Zakládající protokol byl opatřen razítkem a podpisem předsedy Jana Farkače. Sbor byl registrován v Německém Brodě ve sborníku hasičských sborů. Patřil do Německobrodské župy, která byla založena v roce 1882. Patřilo do ní 46 sborů a 9  okrsků v počtu 848 mužů a 53 žen. Do výboru v Německém Brodě byl zvolen Josef Toman, rolník, Okrouhlice. V Babicích působilo ve Sboru dobrovolných hasičů 15 mužů a 2 samaritánky.

 

 Pro zajímavost uvádím seznam činných členů hasičského sboru:

                                                                        č.domu                                                     č.domu

19     Josef Dolejší                                    37     Josef Dolejší

32     Jan Šimek                                       14     Josef Vydrář

         26     Jan Dolejší                                      13     Matěj Milichovský

9      Ferdinand Dolejší                             16     Jan Dlouhý

     22     Václav Čapek                                  36     Jan Milichovský

42     Jan Čapek                                       35     Josef  Čapek

   16     Ferdinand Feigl                                 --       Franc Bogner

                                                                             11     Jan Šimek

Seznam přispívajících členů:

30     Jan Hrubý                                          2      Josef Kubát

   25     Jan Doležal                                       29      Josef Šimek

  8     Václav Hrubý                                     3      Jan Drahozal

15     Josef Kraus                                        6      Matěj Petr

        12     Josef Farkač                          Okrouhlice      František Pánek

     9     Václav Dolejší                        Okrouhlice     Moric Herman

                                                                            1     Josef Pártl

   

     Občané vstupovali do řad hasičských sborů, aby podle svých sil poskytli osobní a věcnou pomoc při zamezování a zdolávání požárů a jiných živelných pohrom nebo nehod. Členové sboru si pokládali za čest vstoupit do řad požárníků. V prvním roce činnosti sboru byla postavena hasičská kůlna, byly opatřeny žebříky a 15 obleků. Za ušití zaplatil sbor krejčímu 33 korun 20 haléřů. Majitelé továren a jiné organizace podporovali hasičské sbory. Na příklad v roce 1904 přispěla Severozápadní dráha z Okrouhlice částkou 40 K, banka Slavie 20 K a ředitelství Okrouhlice 40 K. Menší částky získával sbor od přispívajících členů v průměru 3 a 4 K ročně. Dále dostal sbor v roce 1904 příspěvek na příklad  od první české banky 25 K, z velkostatku Světlá n.S. 40 K, od spořitelny v Německém Brodě 50 K, od ředitelství panství Lipnice 20 K.

 

     První stříkačka byla ruční a její cena s jedním dílem savice byla 1,953 K. U Holendů byli koně, kteří se v případě ohně zapřahali do stříkačky. První zásahy při požárech byly mimo obec Babice. Babičtí zasahovali při ohni v Nové Vsi 4.4.1904 a 14.8. v Květinově. Na útratu při ohni zaplatil sbor hasičům, kteří pomáhali v Nové Vsi 6 K, v Květinově 2 K 40 haléřů. V témže roce se zúčastnilo 6  hasičů župního sjezdu ve Věži. Oběma skupinám zaplatil sbor 6 K. O získané nářadí se členové sboru velmi pečlivě starali. Každý týden se stříkačka čistila. Na tuto práci byli určeni členové sboru Dlouhý a Čapek.

 

   Hasičský sbor byl už tenkrát velice činnou organizací, byť jedinou. Jeho činnost se nesoustřeďovala jen na ochranu majetku občanů, ale i na kulturní a jinou činnost. V roce 1905 byl uspořádán první hasičský ples, z kterého byl čistý příjem 13 korun 20 haléřů. Za rok druhý ples s čistým příjmem 40 K. Sbor vyplácel vyslaným hasičům na ples do sousedních vesnic 1 K na člena. Svou výzbroj každým rokem doplňovali. Tak na příklad v roce 1905 zakoupili plachtu na stříkačku v ceně 2 K.

 

     Sbor začal odebírat Hasičské rozhledy a pojistil všech 15 členů. V roce 1906 byl požár ve Žďáře. Od banky Slavia dostal sbor odměnu za dobrou činnost při tomto zásahu 15 K. V témže roce byli vysláni 3 členové na župní sjezd do Lípy. Vyplaceno jim bylo 6 K. V každém roce bylo v okolních vesnicích „svěcení stroje“. V roce 1905  v Závitkovicích bylo 9  hasičů, v roce 1906 se 10 hasičů zúčastnilo „svěcení stříkačky“ v Olešnici. Na útratu dostali 6 K. Na župní sjezd v Krásné Hoře v roce 1907 bylo vysláno 8 členů.

 

   

 

 

 

     V roce 1908 byl opraven starý hřídel stříkačky a zakoupena lampa do hasičské kůlny v ceně 70 haléřů. V tomto roce babičtí pomáhali při likvidaci ohně v Lipnici. V roce 1913 vypukl oheň v Okrouhlici u Říhů. V témže roce shořel stoh u Kubíšků.  Babičtí hasiči zasahovali při ohni u Šudilů (Endrle) ve Vadíně. Dlouhé období potom v Babicích nehořelo.

 

     1. světová válka přinesla lidu válčících zemí obrovské utrpení. Milióny vojáků umíraly nebo byly zmrzačeny na frontách a kraje, kterými fronty probíhaly, byly nesmírně pustošeny. I neválčící obyvatelstvo v zázemí bylo těžce postiženo. Všude byl nedostatek nejnutnějšího spotřebního zboží a zvláště ve městech se stále zvětšovala nouze o potraviny. Přes 10 mil. lidí ve válce zahynulo, 3,5 mil. jich bylo zmrzačeno, 19 mil. zraněno a další desítky mil. lidí padly za oběť válečnému zbídačení. Byly zpustošeny rozsáhlé oblasti a zničeny nenahraditelné kulturní hodnoty.

 

     Z Babic se z války nevrátili tito občané:

                       Alois  Čapek                       čp. 34

                       František Čapek                        28

                       František Dolejší                         9

                       Alois Dlouhý                             16

                       Jan Habásko                             20

                       Vojtěch Šimek                          29

                       Jindřich Valentin                       21

 

     V roce 1921 vznikl požár u Doležalů v době senoseče. Shořela celá usedlost. Děti si udělaly ve stodole oheň. Místní sbor pracoval velice dobře a zaslouží pochvaly. Je nutno vzít v úvahu nedostatek vody ve studních. Voda musela být čerpána z řeky.

 

     V tomto roce byly zakoupeny odznaky na přilbu v ceně 96,30 Kč. V roce 1922 hořelo u Feiglů. Shořela stodola a sýpka. Bylo podezření, že požár někdo založil. V červenci roku 1924, při velké bouřce, hořelo u Dvořáků (Dolejší č. 9). Oheň vznikl od úderu blesku. Za 14 dní vyhořel Janák č. 31 a Čapková Františka. Ve starých zápisech se uvádí, že škoda majitelky byla zvlášť tíživá, jelikož majitelka byla málo pojištěná. V roce 1925 došlo ke zmodernizování stříkačky. Byla předělána na motor. V této době byla uzavřena smlouva mezi obcemi v případě požáru. Mezi obce, kam byli povinni babičtí hasiči vyjíždět, byly obce Olešnice, Chlístov, Kojkovice, Volichov, Krásná Hora. Jiné obce už nepatřily k této povinnosti. V případě  zásahu museli hospodáři půjčit koně. Přes řeku se jezdilo přes brodec.

 

     15.ledna 1926 v 19 hodin večer hořelo u Dlouhých. Shořelo všechno, i když zmotorizovaná stříkačka pracovala po celou dobu zásahu velmi dobře. V roce 1927 odeslali babičtí hasiči příspěvek na hasičský dům v Praze částku 168 Kč. Hasičský sbor začal v těchto letech pořádat věnečky, dožínkové zábavy a plesy. V roce 1929 byl založen divadelní kroužek. Členové sboru se pravidelně zúčastnili okrskových cvičení. Od roku 1930 odebírá sbor časopis Jiskérky. Objednává si knihy s požární a zdravotnickou tématikou. Byla provedena údržba has. zbrojnice, nátěr střechy dehtem. V roce 1932 byla zakoupena látka na hasičské stejnokroje 1 m za 39 Kč a jejich ušití v ceně 155 Kč, 40 m hadic za 666,30 Kč. V roce 1933 předplatil sbor časopis Rozhledy. 8. července 1934 byla uspořádána slavnost k 30. výročí sboru. Čistý zisk činil 1.143 Kč. V tomto roce začali babičtí hasiči hrát divadlo. 10. července 1934 uvedli hru Lešetínský kovář. Čistý zisk 1.200 Kč byl dán ve prospěch sboru na stříkačku. Tato hra měla velký úspěch. Každý pozval známé a příbuzné. Hrávalo se většinou venku v  přírodě.

 

     V roce 1935 se konal župní sjezd a sborové cvičení v Jedouchově. Tento rok v obci nehořelo. Skladiště náčiní bylo obházeno, obíleno, vybetonována podlaha. Bylo rozhodnuto o postavení památníku padlým a zemřelým vojínům za světové války z naší obce.

 

     Župní valná hromada se konala 3. března 1935 v Německém Brodě v místnosti u Horáků. Za delegáta byl navržen bratr Kahoun. 7. března 1935 byly konány oslavy k 85. výročí narozenin prezidenta republiky. Předsednictvo Československého hasičstva uložilo sborům, aby v předvečer narozenin byly zapáleny ohně na  návrších, přečteny hasičské manifesty a zpívána hymna. V Babicích se konala slavnost „U hruštiček“. 7. čevence 1935 odhalení pomníku padlým ve válce. Program: koncert, hudby, proslovy, slavnostní proslov pozvaného řečníka od Osvětové komise z Německého Brodu, hymna. Sehrána divadelní hra „Jakub Kubata“. Za pomník bylo zaplaceno 2.000 Kč. 21.7.1935 hasičský den v Německém Brodě. 11.ledna 1936 konán tradiční hasičský ples.

 

     Ve volbách v roce 1936 zvoleni:

                 Starosta              :             Jan Dolejší

                 Náčelník:            :              Václav Čapek

                 Náměstek           :              Josef Čapek 

                 Jednatel             :              František Míchal

                 Pokladník           :              Josef Šimek

                 Doz. náčiní         :              Jan Milichovský

                 Režisér               :              Antonín Dolejší

                 Správa jeviště    :              Jos.Velíšek, Jindřich Valentin

 

                   Výbor: Bohumil Dolejší, Jan Drahozal, Frant. Dolejší

                  Revizoři účtů: Alois Pártl, Jan Kahoun

 

     Tak jako jiné sbory v okolí zajišťovali i babičtí pálení vatry v předvečer pohřbu prezidenta T.G.Masaryka. 28. října 1936 konány oslavy stát. svátku.

7. července 1940 byla sehrána divadelní hra „Bártova pomsta“, v témže roce pak divadelní hra „Boží soud“. Obě hry byly sehrány na návsi u kapličky. K dovršení úspěšného divadelního roku sehrána hra „Anton nezlob“. V letech války je činnost požárních sborů nařizována. Dle příkazů konány noční hlídky a služby. Požární sbory jako jediné mohou schůzovat a stávají se centrem zpráv o stavu na světových bojišťích. Vesnice se semkla dohromady a pomáhal jeden druhému v těžkostech. Od roku 1939 práce sboru vychází z protektorátních zákonů. 6. dubna 1941 sehrána divadelní hra „Myslivecká latina“ od Jiřího Hory. Mimo uvádění divadelních her bylo každoroční kulturní akcí kácení máje. Návštěvnost byla velká. V těchto letech začal sbor pravidelně posílat své členy do požárnických kurzů v Německém Brodě. Hasiči se pravidelně zúčastňovali župních i krajských sjezdů, zasílali příspěvky různým organizacím (např. Zemské hasičské jednotě, Družině osleplých vojínů v  Praze, České hasičské jednotě, Československé ochraně matek a dětí).

V  roce 1942 zakoupil továrník Trnka z Dobré babickým hasičům dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy ing. Ebert z Prahy.  Tato stříkačka sloužila hasičům až do roku 1978. Původní stříkačka byla věnována hasičům do Broumové Lhoty.

V roce 1942 byla sehrána hra „Krajánek a jeho dítě“. Velice se líbila a byla dvakrát zopakována.

V roce 1943 byly sehrány hned hry dvě. “Tam, kde je domov náš“ a hra „Pošumaví“. Pamětní knihy byly na  příkaz Němců odevzdány.

 

     2. světová válka, které se zúčastnilo 48 států, měla všestranné a hluboké důsledky. Bylo usmrceno 30 až 40 miliónů lidí, z čehož nejméně polovina připadla na civilní obyvatelstvo. Největší škody byly způsobeny Sovětskému svazu, jehož národy musely nést největší břímě války  a také se rozhodným způsobem zasloužily o vítězství nad fašismem. I z Babic odešlo do války několik občanů. Byli nasazeni na nucené práce do Německa a mnozí se už nevrátili. S úlevou a radostí uvítal celý národ naše osvoboditele, slavnou Rudou armádu. 9. května 1945 byla osvobozena Praha a dovršeno vítězství nad Německem. V prvních dnech míru pomáhali babičtí občané s vyhledáváním německých vojáků v okolních lesích. Kovářský mistr Šimek postavil z vraků aut a vozů lávku přes Sázavu, po které chodili lidé do Okrouhlice a na železniční zastávku. Až do této doby zde stávala lávka dřevěná, kterou každým rokem velká jarní voda odnesla a musela se stavět znovu.

 

     Roku 1948 vypukl požár v Okrouhlici. Začaly hořet garáže p. Fialy.

  

    17.10.1949 se konaly motocyklové závody, při jejichž organizaci členové sboru pomáhali.

28.10. se 6 členů zúčastnilo oslav 30 let trvání republiky v Havlíčkově Brodě.

V roce 1950 hořela elektrárna v Okrouhlici. Babičtí požárníci pomáhali při lokalizaci tohoto požáru. V témže roce přišlo udání na KNV v Jihlavě pro nepořádky, které vládly (údajně) ve sboru. Jihlava postoupila šetření Havl. Brodu. Vyšetřováním byl pověřen poručík požární služby Vacek. Shledal stříkačku i ostatní hasičské věci v úplném pořádku. Poukázal pouze na rozbitou střechu zbrojnice, což nebylo v moci požárníků.V tomto roce dochází k nesrovnalostem ve sboru a v důsledku toho k větším změnám ve vedení.

                       Velitelem byl zvolen                :         Václav Čapek

                       Náměstkem velitele                 :         Josef Čapek č. 22

                       Jednatelem a samaritánským

                        náčelníkem                           :         František Míchal

                       Pokladníkem                          :         Jan Drahozal

                       Dozorcem náčiní                    :         Jan Milichovský

                       Vzdělavatelem a režisérem       :         Jaroslav Hrubý

                       Správcem jeviště                    :         Jindřich Valentin

                       Starostou sboru                      :        Ladislav Kotěra

 

     V roce 1951 byly konány práce se strojem při asfaltování silnice. V roce 1956 hořelo v Nové Vsi, v roce 1953 byl požár v cementárně, v září 1964 vyhořeli Pavlíkovi v Olešnici, v srpnu 1967 hořel kravín ve Vadíně. V roce 1971 hořelo u Dolejších v čp. 9. Požár vznikl při řezání slámy. V r. 1976 se účastnil sbor likvidace požáru na VÚB ve Valečově.

 

     K významnému vzestupu aktivity SPO došlo po roce 1972, kdy byl dokončen kulturní dům v Babicích. Dík jeho budovatelům zejména z řad mladých občanů, převážně členů SPO, se mohla výroční členská schůze konat v tomto domě. Organizace měla 30 členů. Na schůzi byla kladně hodnocena starostlivost o požární techniku a zbrojnici a kulturní akce jako např. kácení máje a konec masopustu, které navazovaly na starou tradici včetně kulturního programu. Dále bylo v tomto období započato zásluhou vedení JZD a MNV s obnovou vodních nádrží. Na horním konci obce byly vyzděny hráze nádrže a vyčištěn byl rybník v dolní části obce. Tuto práci z velké části provedl Fr. Kahoun. Ke kulturnímu domu byla vybudována studna a vodovodní potrubí, provedeny úpravy šatny, vyměněna prkna na lávce a řada dalších drobných akcí menšího významu, avšak pro obci důležitých.

Této, pro další vývoj důležité výroční schůze, se zúčastnili ss. Nápravník, předseda MNV, Šimánek, velitel okrsku, J. Aubrecht, zást. OV  SPO. Schůze zvolila pro další období výbor ve složení:

                                  Předseda                    :          Jar. Hrubý

                                  Zástupce předsedy       :          M. Doležal

                                  Velitel:                      :          J. Milichovský

                                  Ref.pro pol.vých.pr.     :         F. Milichovský

                                  Preventista                 :          V. Pecen

                                  Organizační referent     :         V. Vála

                                  Jednatel                     :         V. Kreuz

                                  Hospodář                   :         Vl. Čapek

                                  Mat.tech. referent       :          J. Šimek

                                  Ref. mládeže              :          Vl. Šimek

                                  Revizoři                    :           J. Aubrecht, ing. J. Čapek

 

     V roce 1974 byla zhotovena nová omítka požární zbrojnice , mimo další pravidelné úkoly SPO, které vyplývají z jejího poslání. Mimořádný byl v tomto roce konec masopustu, kdy SPO odkoupil k těmto účelům vyřazené kroje z divadla v Havl. Brodě. Vydařilo se i kácení máje s programem. V tomto roce bylo zahájeno jednání o vybudování kanalizace v obci. V dalších letech byly práce zahájeny a je nutno ocenit, že to byli členové SPO, kteří měli největší podíl  na jejím provedení. V roce 1976 byl zpracován projekt a zahájena výstavba nové prodejny. Rovněž tato stavba byla převážně dílem členů SPO. V roce 1976 byl výbor rozšířen o ss. Drahozala Zd., Dolejšího Vl. a Dolejšího L. Do roku 1980 během šesti let byla ukončena první etapa kanalizace, prodejna a druhá etapa kanalizace obce. Toto období bylo po stavbě kulturního domu nejvýznamnější etapou budování v historii obce Babice. Výroční členské schůze se v roce 1981 zúčastnili: ss. Křepinský, zást. Českého ústředního výboru SPO, Blažek, předseda OV SPO. Toto  jednání bylo podnětem k dalšímu rozvoji činnosti, zejména v odborně politické přípravě členů, výcviku a získávání žen a mládeže pro práci v SPO. Byla podnětem v tom, že byly získány čtyři ženy a 10 členů absolvovalo přípravu a po zkouškách získalo odznak Vzorný požárník. Pod vedením J. Milichovského byla zintenzivněna příprava v rámci výcvikových roků. Z výtěžků kulturních a společenských akcí byly zakoupeny vycházkové uniformy. Za dosavadní úspěšnou činnost obdrželi ss. J. Aubrecht - čestné uznání OV SPO, Šimek Jos. , Hrubý Jar. - medaile za věrnost a dobrou práci na úseku výcviku, péče o techniku, kulturně výchovnou činnost, podíl na přípravě a průběhu voleb do NV a další pracovní a politickou aktivitu v osadě Babice.

 

     V roce 1982 uhodil blesk do stodoly Novákových v Olešnici. Mimo babických pomáhaly pož. sbory z okolních obcí a pož. sbor z Havl. Brodu.

 

     Babický požární sbor má dlouhou tradici a vykonal za léta od svého založení hodně poctivé práce. Na tradici dřívějších hasičů navázal i Sbor požární ochrany v Babicích. V roce 1983 pracuje jeho výbor v tomto složení:

             Předseda: Doležal Miroslav, Babice 67, člen JZD, nar. 1938

             Místopředseda: Míchal Jan, Babice 27, seřizovač, nar. 1950

             Ref.pol.vých.práce: Milichovský Fr., Babice 53, ved.záv., nar.1932

             Ref. prevence: Větrovský Josef, Babice 19, soustružník, nar.1948

             Velitel: Milichovský Jan, Babice 68, dělník, nar. 1929

             Jednatel: Čapek Vlad., Babice 3, technik, nar.1940

             Hospodář: Ing.  Čapek Jiří, Babice 34, projektant, 1946

             Org. ref.:Šimek Vlad., Babice 32, člen JZD, 1952

             Ref.CO: Vála Václav, Babice 66, člen JZD, 1945

             Mat.tech.ref.: Dolejší Vlad.,Babice 9, člen JZD, 1945

             Ref. mládeže: Drahozal Zdeněk, Babice 15, učitel, 1941

             Kronikáři: Hrubý Jaroslav, Babice 30, člen JZD, 1927

                             Pecen Václav, Babice 26, člen JZD, 1941

             Revizoři: Kreuz Václav, Babice 51, referent, 1935

                            Míchal Zdeněk, Babice 69, člen JZD, 1948

 

     Sbor požární ochrany v Babicích má rozsáhlou činnost. Vedle zajišťování protipožárních opatření se stará o další zvelebování obce. Členové sboru se zúčastňují brigád při žňových pracích a při výstavbě zdravotního střediska v Okrouhlici, zajišťují kulturní akce, plesy, oslavy MDŽ a taneční zábavy pro mladé.

 

     Sbor požární ochrany je velmi aktivní a má se čím chlubit. I nadále chceme a budeme pracovat co nejlépe  v duchu dobrých tradic. Nikdy nezapomeneme na ty, kteří vykonali mnoho dobré a všem prospěšné práce.

 

     Sbor se zaměřuje především na požární prevenci a práci s mládeží. V srpnu 1983 provedli členové Jan Milichovský, Petr Milichovský, Luboš Míchal, Jan Míchal a Zdeněk Drahozal besedu s ukázkou požární techniky pro děti v pionýrském táboře Ředkovec. Děti sledovaly naše vystoupení s velkým zájmem. Dozvěděli jsme se, že někteří pracují v PO SSM v oddílech mladých požárníků. Nabyli jsme přesvědčení, že v těchto dětech vyrůstají naši pokračovatelé a budoucí požárníci.

 

  

  Tak jako v dobách založení nebylo lehké být hasičem, protože technika byla ještě nedokonalá, tak i dnes, při zavádění moderní techniky se musí požárníci stále učit, aby uměli dobře zacházet se všemi novými stroji a přístroji.

 

     Oslava 80. výročí založení našeho sboru proběhla 9. června 1984 v Babicích a později v Nové Vsi. Program byl bohatý - proběhla okrsková soutěž požárních družstev, koncert dechové hudby „Babouci“, večer taneční zábava v kulturním domě v Nové Vsi. Během celého programu oslav byla před kulturním domem v Babicích vystavena požární technika. Celé oslavy měly mezi obyvatelstvem velmi příznivý ohlas.

     V jubilejním roce 1984 zakoupilo místní JZD novou požární stříkačku a zapůjčilo do užívání našemu požárnímu sboru.

    

     Po všechna léta byli naši členové hlavními činiteli a garanty různých akcí v naší osadě.

 

     Každoročně zorganizovali dva na sebe navazující kulturní podniky - ples a dětský karneval. Tyto akce, které se již staly tradicí, slouží více k zábavě  a kulturnímu vyžití občanů, než k získání finančních prostředků.

 

     Nezůstalo však jen u těchto pravidelných akcí. Hasiči připravovali i jiné - ať již to byly oslavy MDŽ, dětské dny s různými soutěžemi, které mají sloužit jako motivace budoucích hasičů, ukázky hasičské techniky v táboře Radost, kácení máje, odpolední koncerty známých dechovek (například Lučanky, Lesanky) s následnými večerními zábavami nebo v posledních letech oblíbená posezení „Pod duby“.

 

     Činnost babických hasičů se neomezila jen na naši osadu. Po několik let obětavě pomáhali při brigádách v přibyslavském zámku, což bude i budoucím členům připomínat „Pamětní list“ věnovaný celostátním výborem Dobrovolné požární ochrany ČSFR.

 

     Po všechna léta probíhala rovněž příprava na okrskové soutěže požárních mužstev a účast v nich. Dosažené výsledky se různily: nejlepších bylo dosaženo v letech 1991 a 1992. V roce 1991 získalo naše mužstvo 2.místo. Soutěž probíhala ve Veselém Žďáře u příležitosti 95. výročí založení tamního hasičského sboru. Následující rok byl ještě úspěšnější - v soutěži, konané v Lučici, dosáhlo mužstvo mužů 3. místa a mužstvo dorostu dokonce zvítězilo !

 

     V jednom však úsilí našich členů přes jejich veškerou aktivitu zůstalo zatím bezvýsledné. Již od začátku osmdesátých let jsme se snažili o výstavbu vodovodu pro Babice. Snad v přístích letech...

     Závěrem k aktuálnímu stavu našeho sboru.

     Členská základna k 1. lednu 1994:

Aubrecht J. st.                                               Aubrecht J. ml.

Brabec Z.                                                      Brabcová J.

Bílek M.                                                       Čapek Jan

Čapek Jaromír                                               ing. Čapek Jiří

Čapek M.                                                     Čapek Vladimír

Čapek Vladislav                                             Dlouhý J.

Dolejší E.                                                      Dolejší J.

Dolejší M.                                                     Dolejší V.

Doležal M. st.                                                Doležal M. ml.

Drahozal Z.                                                   Hrubý J.

Choutka K.                                                   Kučírek P.

Kreuz P.                                                       Kreuz V.

Med M.                                                        Míchal J.

Míchal L.                                                     Míchal P.

Míchal Z.                                                     Milichovský F.

Milichovský Jan st.                                         Milichovský Jan ml.

Milichovský  Josef                                          Milichovský P.

Milichovský R.                                              Novák J.

Pecen V. st.                                                 Pecen V. ml.

Sedlák J.                                                     Šimek J.

Šimek J.                                                      Šimek V.

Šimková M.                                                  Špilínek J.

Trouba J.                                                     Vála V.

Vála V.                                                        Větrovský J.

Žáček I.

 

     Na výroční schůzi konané počátkem roku 1994 proběhla i volba nového výboru. Do něj byli zvoleni tito členové:

V. Pecen ml., M. Med, M. Doležal ml., J. Milichovský ml., Z.Brabec, J.Trouba, J. Větrovský,ing.J.Čapek,V.Šimek

     Dvě velké události ovlivnily život všech našich občanů a tedy i hasičů: listopadová revoluce v roce 1989 a dále rozdělení Československa a vznik České republiky 1. ledna 1993. V důsledku celospolečenských změn došlo i ke změně názvu naší organizace. Poslání našeho sboru, ať již nesl jakýkoli název, bylo však vždy humánní: pomáhat zachraňovat životy lidí a majetek občanů i státu při živelných katastrofách. Touto ideou bude prodchnuta činnost Sboru dobrovolných hasičů v Babicích i v příštích letech.

     Věříme, že za deset let, až budeme oslavovat opravdu slavné výročí založení našeho sboru, budeme se za svou činností ohlížet s opravdovou hrdostí.

 

     Devadesáté výročí vzniku sboru jsme oslavili v roce 1994 pořádáním okrskové soutěže. Po ukončení soutěže následoval koncert dechové hudby VESELÁ SEDMA a večer taneční zábava. V roce 2001 uspořádali hasiči spolu s obecním úřadem velmi zdařilé setkání rodáků s pěkným programem. Ve 13 hodin zahájil setkání starosta obce p. Šimek. Potom následovala prohlídka obce a v 15 hodin čekala na účastníky srazu prohlídka školy v Okrouhlici. Po ukončení prohlídky školy následoval koncert dechové hudby VESELÁ SEDMA a položení věnce k památníku padlých na návsi. Večer pokračoval sjezd taneční zábavou. Dva dny před sjezdem 31.května 2001 se však přes Babice přehnala větrná smršť, která způsobila dosti velké polomy v okolních lesích, neprůjezdnost silnice na Světlou nad Sázavou. Ve vsi došlo jenom k menšímu poškození několika střech. Při opravách střech i uvolnění silnice hasiči pomáhali. V roce 2003 se hasiči ujali pořádání sjezdu zástupců obcí nesoucích název BABICE. Sjezd se konal v sále místního hostince a zúčastnilo se ho sedm delegací z celé republiky a jedna delegace z Babic v jižním Polsku. Hasiči se nevěnují jenom zábavě, i když pravidelně pořádají ples i posvícenskou zábavu.

     Každoročně se připravují na okrskové soutěže, které obsazují jedním, někdy i dvěma družstvy. Na soutěžích se daří někdy dobře, jindy hůře. Hasiči nezůstávají ani mimo dění v obci. V roce 1999 se aktivně podíleli na přístavbě prodejního kiosku u hostince. Na přístavbě odpracovali více než 600 hodin. Stavba byla zahájena v dubnu a v září předána do užívání. Ani v těžkých letech pro naši republiku - rok 1997 a 2002, kdy naši republiku postihly obrovské záplavy, nestáli hasiči stranou. Spolu s občany Babic přispěli v roce 1997 postiženým v Babicích u Uherského Hradiště částkou 5.000 Kč hasiči a 8.500  Kč občané. V roce 2002 pomohli občanům zatopených Babic u Prachatic částkou 3.676 Kč a občané přispěli 11.327 Kč. V obou případech byly peníze osobně předány představitelům postižených obcí.

     Za posledních 10 let se do našeho sboru přihlásilo 20 nových členů. Pět členů se odhlásilo a bylo převedeno do jiných sborů.

     Se šesti členy jsme se rozloučili naposledy. Čest jejich památce!

 

     Jak rychle uplynul čas, ani jsme se nenadáli  a  píšeme rok 2004, kdy oslavíme 100. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Babicích.

Dne 8. května  na slavnostní schůzi za účasti zástupců OV SDH, okrskového výboru, zástupců okolních sborů.

Dne 29.května se uskutečnila okrsková soutěž ve 12 hodin na louce u řeky. Poté byl v 17 hodin koncert dechové hudby VYSOČINKA u kulturního domu a ve 20 hodin taneční zábava,  na které opět účinkovala VYSOČINKA.

 

 

     Při příležitosti stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Babicích děkuje výbor SDH všem členům, činným i přispívajícím, za práci, kterou pro sbor vykonali a do další činnosti přeje hodně zdraví a spokojenosti.

 

 

 

Obsah: Titulní strana, Historie, Fotogalerie, Mladí hasiči, Povodně, Hasičské desatero, Odkazy